LUFOR
Luftförsvarsorientering

Ändrad senast: 2021-09-21


LUFOR
Genom luftförsvarsorientering, LUFOR, lämnas information om fientliga och okända flyg- och robotföretag. Dessutom lämnades annan information, t ex luftlandsättningar, bombfällningar, kärnladdningsexplosioner och radioaktivt nedfall. Även eget långsamt gående flyg (<360 km/h) rapporterades. Denna luftlägesbild meddelas militära förband, civilförsvar, industri och allmänhet via tråd, trådlufor eller radio, radiolufor.
Radiolufor infördes i mitten av 1950-talet och sändes amplitudmodulerat (AM) på långvåg 300 - 400 kHz (= 750 - 1000 m) dvs. mellan rundradiobanden långvåg och mellanvåg.
Lufor sändes specifikt för varje Lgc område (Lgc = Luftförsvarsgruppcentral) på egen frekvens och igenkänningssignal. Lufor sändes senast när ett företag passerade Lgc'ets orienteringsgräns (orgräns). Orgränsen låg ca. 100 km utanför Lgc området.
En luforsändare placerades vid varje Lgc. Sändaren hade en räckvidd som var avpassat till att täcka det egna Lgc området. Kompletteringssändare (slavsändare) utplacerades i områden som hade svårt att ta emot sändningarna från det egna Lgc'ets sändare.
Ett 70-tal långvågssändare för lufor fanns utsprida över Sverige.

I början av 1960-talet infördes effektförstärkare till en del av luforsändarna för att öka räckvidden där den var otillräcklig.
I samband med detta byttes även antennavstämningsenheten för att klara den högre uteffekten.

I slutet av 1950-talet utvecklades rundradiosändningarna på FM-bandet (88-100 MHz) så mycket att efterfrågan på rundradiomottagare med långvågsbandet minskade. Vilket medförde att möjligheten för allmänheten att avlyssna luforsändningarna minskade. Detta oroade försvarsmakten varför man gjorde en framställning till radiotillverkarna att åter tillverka radiomottagare med långvågsbandet (luforbandet). Dessa mottagare skulle märkas med etiketten längst till höger.
Detta gällde även bilradio. En hel del apparater har märkning på stationsskalan också, "L" eller "Lufor" förekommer.

Trots att en del luforsändare hade försätts med effektförstärkare saknades radiotäckning över hela landet, även om man tar hänsyn till att glest befolkade delar inte till fullo behövde täckas. Dessutom behövdes sändarutrustningen i mitten av 1980-talet bytas ut p.g.a. åldersskäl.
Överbefälhavaren (ÖB) tog då beslut, efter samrådan med Televerket, att utnyttja ordinarie FM/P2-sändarna för lufor utsändningar. P2-sändarna var sedan tidigare utnyttjade för luftvärnsorder utsändningar (LVORDER). Tekniskt sett skulle det gå att utnytta samma sändare även för lufor. Stereosändningarna över FM-nätet sker normalt genom modulering enligt pilottonsystemet. När man i krigstid måste sända både lufor och lvorder över samma sändare, krävs en annan teknik. Tekniken kallas pilottonkanalklyvning (PTKK) och kan tillämpas efter en enkel modifierng av sändarna.
Avlyssningen av de två programmen sker med en vanlig FM-radiomottagare. Med en mono mottagare kan endast lufor avlyssnas. Med en stereo mottagare kan både lufor och lvorder avlyssnas. Lufor i mono-läge och lvorder i stereo-läge (höger kanal).
Det nya systemet togs i drift 1987, varefter långvågssändarna skrotades.
Förtätning och ersättning av utslagna sändare skulle ske med Flygvapnets rörliga radiostationer TMR 40 (Transportabel Markradio).
Genom teknik utveckling av FM-radiomottagare blev valet mellan mono och stereo automatiskt och berodde på mottagningskvalitén. Därmed fungerade inte tekniken med pilottonkanalklyvningsystemet (PTKK) längre. Lufor och lvorder utsändningar över FM/P2 sändarna upphörde 1998 och ersattes av LuLIS (Luftläges informations system).

Före lufor-meddelandet sändes en igenkänningssignal (IK-signal) i form av en bokstav i telegrafi (morsetecken).
Samtliga okända och fientliga företag lästes ut, samt vårt flyg i luften om sådant fanns. Positionen på flygplanen lästes både ut i GEOREF-koordinater *) och i klartext. Det kunde låta så här: Nytt (Om det var första gången), Lågt (Om det var under 4.000 m.), Bertil Martin femtio tio (BM5010=GEOREF-koordinat), David ett (företagsnumret), Söder Ölands södra udde mot Karlskrona. Ibland lades tilläggsuppgifter in, t.ex. stort/litet, antal och fart.
Om ingen fientlig flygverksamhets rapporterats sändes var femte minut Ingen fientlig flygverksamhet inrapporterad.
När sändning av lufor-meddelanden inte pågick, sändes pausmusik.

*) GEOREF, World Geographic Reference system.
Ett globalt geografiskt referenssystem.

LVORDER (luftvärnsorder)
Lvorder är avsedd för information till luftvärnsförbanden om vårt flygs verksamhet samt om eldtillstånd för luftvärnsförband.
Före lvorder-meddelandet sändes det ut en specifik ID-signal i form av tal efterföljt av telegrafi (morsetecken).
När sändning av lvorder-meddelanden inte pågick, sändes pauskvitter (fågelkvitter).

Vill du veta mer om Lgc (Luftförsvarsgruppcentral) eller besöka en sådan anläggning,
gå in på Luftbevakningsmuseet i Skåne (länk).


Sändare anläggning (långvåg)
Antenn
Antennen bestod av en stålrörsmast med paraplyantenn. Masten var antingen 36 eller 55 meter hög och stod på en porslinsisolator.
Antennen benämdes Rörmast RT-01.
Rörmast RT-01
Masten är uppbyggd av falsade rördelar. Till masten hör ett motviktsnät (nedgrävt i marken), en avstämningsenhet (enheten satt i en liten bunker vid antennen), ett block med hisslina (i masttoppen) och en åskledare med kulgap över fotisolatorn.
Masten är omgärdad med stängsel.

Förrådsbenämning: Rörmast RT-01 36 m Rörmast RT-01 55 m
Förrådsbeteckning: F1281-900883 F1281-90882
Ursprungsbeteckning: FF-FR1572 FF-FR1571
Masthöjd: 36 m 55 m
Antal mastsektioner: 6 12
Sektionsländ: 6296 mm 4950 mm
Mastdiameter: 140 mm 194 mm
Antal stagnivåer: 6 6
Antal stagriktningar: 3 4

Markradiosändare RT-01, M3950-709010

Sändare RT-01
Sändare stativ
Sändaren är kristallstyrd och placerades i en hydda en bit från sändarantennen.

Tekniska data
Tillverkad av: G.E.C, General Electric Co Ltd, England
Tillverkarens beteckning: R807550
Äldre flygvapen beteckning: FR43500
Frekvensområde: 250 - 450 kHz
Uteffekt: 150 Watt
Modulering: A3 (amplitudmodulering)


Sändarenhet


Kontrollpanel

Antennavstämningsenhet RT-01

Antennavstämningsenhet RT-01 Antennavstämningsenheten satt i en liten bunkerlåda i mastfundamentplattan.

Från sändaren gick en koaxialkabel till antennavstämningsenheten. I denna koaxialkabel matades förutom den högfrekventa radiosignalen även nätspänning till antennavstämningsenheten. Nätspänningen användes till en glödlampa som fungerade som uppvärmning av enheten.

Tekniska data
Tillverkad av: G.E.C, General Electric Co Ltd, England
Tillverkarens beteckning: R807618


Effektförstärkare RT-01, M2555-203011

Effektförstärkare RT-01 Tekniska data
Tillverkad av: Standard Radio (SRT)
Tillverkarens beteckning: SU30040A
Äldre flygvapen beteckning: FR43550
Frekvensområde: 200 - 800 kHz
Ovanstående foton tagna på Flygmuseet F21 i Luleå juni 2013.

Antennavstämningsenhet för effektförstärkare RT-01

Antennavstämningsenhet RT-01 för effektförstärkare Denna antennavstämningsenheten var större än den tidigare och fick inte plats i bunkerlådan, utan sattes i ett separat skåp på mastfundamentplattan.

Tekniska data
Tillverkad av: Standard Radio (SRT)
Tillverkarens beteckning: SU30050A

Manöverutrustning RT-01 - Lgc, F1281-901086

Manöverstativ RT-01 - Lgc
Foton tagna på Luftbevakningsmuseet i Skåne, Åstorp 2018

Tekniska data
Tillverkad av: Svenska Reläfabriken AB, Stockholm
Äldre flygvapen beteckning: FR45234


Mottagare (långvåg)
Luformottagare på Lgc


Fotot taget på Luftbevakningsmuseet i Skåne, Åstorp 2018
På varje Lgc fanns en Radiola typ 2553V rundradiomottagare för avlyssning och kontroll av den egna LUFOR utsändningen.

Mottagaren fanns även monterad i flygvapnets KPL-bilar (Kommandoplatsbil = flygtrafikledning vid krigsflygplatserna) för mottagning av radiolufor.

Mottagaren fick ingen militär beteckning.

Mottagare 910 (Mt 910)

Mt 910 är en batteridriven rörbestyckade mottagare tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA) med två våglängdsband, LUFOR (långvåg) och RUNDRADIO (mellanvåg).

Mt 910 placerad ovanpå och strömförsörjd med 7,2 volt från Ackumulatorlåda för Ra 120

Mottagare 910 B (Mt 910 B)
M3951-910020

Mt 910 B med tillbehör
Mt 910 B är en bärbar transistoriserad mottagare avsedd för luftförsvarsorientering (lufor). Den kan även användas för mottagning av meddelanden som utsänds av rundradiostationer på lång- och mellanvåg.

Strömförsörjningen sker med torrbatterier, men mottagaren kan också anslutas till yttre spänningskälla.

Mottagaren har inbyggd ferritantenn och ett separat antennintag för anslutning av yttre antenn, t.ex ramantenn.

Högtalaren är inbyggd i mottagarhöljet och kan kopplas bort. Mottagaren har ett uttag för hörtelefon (200 ohm).


Schema Mt 910 B

Tekniska data

Frekvensområde långvåg 180-540 kHz
mellanvåg 540-1620 kHz
Mottagartyp Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 124 kHz
Strömförsörjning fem Torrbatteri B 1,5 V, M2671-002020 fd. Td 34500
anslutning till yttre spänningskälla (6-8 V) är möjlig
Tillverkad av Svenska Radio Aktiebolaget (SRA)

Beskrivningar
Mottagare 910 Beskrivning del 2. Publ.nr: M7787-001020 (1970). Tidigare beteckning: S 428
Mottagare 910 Detaljkatalog. Publ.nr: S 429 (1963)

Materielförteckning

Bärrem F6057-002096 fd. Tc 81177
Väska F6057-002095 fd. Tc 82163
Hörtelefon M2795-023010 fd. Tc 26197

Materiel för underhåll av Mt 910B
Konstantenn Mt 910B
F6636-600190
Konstantenn Mt 910B, locket borttaget
F6636-600190

Mottagare 920 (Mt 920)
M3951-920xxx (Tc 96920)
Mt 920
Mt 920
Mt 920 är en fordonsburen mottagare avsedd för luftförsvarsorientering (lufor). Den kan även användas för mottagning av meddelanden som utsänds av rundradiostationer på lång- och mellanvåg.

För att mottagarna snabbt skall kunna flyttas från en bil till en annan är mottagarenheten och vibratorenheten fastsatta på en upphängningsram. Denna ram spänns fast på en i bilen monterad fästplåt. Högtalaren är av samma anledning fastskruvad på en plåt, som kan hakas på fästplåten för högtalaren. Fordonen skall dessutom vara försedda med antennfäste och antennkabel samt uttag för anslutning av mottagaren till fordonets ackumulator.

Mottagaren finns i följande versioner:

Mt 920 A Tc 96920 A för bilar med 6 V system. Ersatt av Mt 920F
Mt 920 B Tc 96920 B för bilar med 12 V system. Ersatt av Mt 920F
Mt 920 C M3951-920031 fd. Tc 96920 C för bilar med 24 V system
Mt 920 D M3951-920041 fd. Tc 96920 D för stridsfordon med 12 V system
Mt 920 E M3951-920051 fd. Tc 96920 E för stridsfordon med 24 V system
Mt 920 F M3951-920061 fd. Tc 96920 F för bilar med 6 V eller 12 V system
Ovanstående versioner har vibratoromformare.
Mt 920 G M3951-920071 för bilar med 6 V eller 12 V system
Mt 920 G har transistoromformare, Omformare 123 (M2520-123010).

Mt920E MT920E front
Mt 920E för montering i stridsfordon

Mt920F MT920F front
Mt 920F för montering i bil

Mt920 Mt920
Mottagarenhet

Mt920
Mottagarenhet
Tc26156
Högtalare, Tc 26156

Mt920 vibratoromformare
Vibratoromformare (Mt920A - Mt920F)
Mt920 transistoromformare
Transistoromformare (Mt920G)

Tekniska data

Antenn glasfiberantenn 1,87 m. Anslutningskabel 1,5-3 m med 75 ohm impedans
Frekvensområde mellanvåg 570-1600 kHz
långvåg 170-430 kHz
Mottagartyp Enkel superheterodyn. Mellanfrekvens 470 kHz.
Högtalare impedans 5-10 ohm. Om två högtalare ansluts parallellt bör vardera ha en impedans av 8-16 ohm.
Rörbestyckning HF-rör V1 6BA6
Blandar- och oscillatorrör V2 6BE6
MF-rör V3 6BA6
LF- och fasvändarrör V4 12AT7
LF-slutrör V5 6AQ5
LF-slutrör V6 6AQ5
Se rördata
Strömförbrukning ca. 5,5 A vid 6 V
ca. 3 A vid 12 V
ca. 1,5 A vid 24 V
Tillverkad av Sound Radio AB

Beskrivningar
Mottagare 920 Bruksanvisning. Publ.nr: S 444 (1962).
Mottagare 920 Beskrivning del II, detaljlista. Publ.nr: S 446 (1962).

Materielförteckning

Antennstav Tc 24307
Högtalare Tc 26156

Materiel för underhåll av Mt 920

Konstantenn Mt 920
M3743-503010

Monteringssats Mt 920 i bil
M8405-551010


Monteringssats Mt 920 i bil
Anvisningarna i "Mottagare 920. Montering i bil" är så detaljerade att en bilförare skall kunna själv utföra montering av Mt 920 med denna monteringssats.

Satsen är så sammansatt att den kan användas till de två varianterna av Mt 920 i alla slags bilar, utom raptgbil 915.

  1 Fästplåt för mottagare Tc 52223
  2 Fästplåt för högtalare Tc 52224
  3 Fästvinkel för antennfäste Tc 52226
  4 Skyddsvinkel för antennfäste Tc 52229
10 Antennfäste Tc 24314
13 Antennkabel Tc 37063
Antennfäste F1063-730640 fd. Tc 24314

Beskrivningar
Mottagare 920 Montering i bil. Publ.nr: F 330-1 (1961).
Mottagare 920 Montering i bil. Publ.nr: F 330-1 (1963).


Mottagare 930 (Mt 930)
M3951-930010

Mt 930 Mt 930

Mt 930 är en civil bärbar transistoriserad mottagare avsedd för mottagning av luftförsvarsorientering (lufor). Mt 930 har använts på Flygvapnets fasta anläggningar.

Strömförsörjning från 220 volt växelström med batterieliminator BE 83 (M3951-930129)


Mt 930 stationsskala
Stationskala för långvåg märkt med Lufor

Batterieliminator BE 83
Batterieliminator BE 83 (M3951-930129)

Tekniska data

Frekvensområde långvåg 160-435 kHz
mellanvåg 540-1600 kHz
UKV (FM) 88-101 MHz, mono
Strömförsörjning Strömförsörjning från 220 volt växelström med batterieliminator BE 83 (M3951-930129)
Tillverkad av Luxor
Civil beteckning BT 495

Mottagare 931 (Mt 931)
M3951-931010

Mt 931 består av en bilradio i standardutförande kompletterad med fästplåt och högtalare i låda.

Mt 931 ersattes senare med Mt 931B

Har använts av Marinen och kustartilleriet.

Högtalare, M2793-151100

Tekniska data

Frekvensområde långvåg 150 - 400 kHz
mellanvåg 517 - 1610 kHz
kortvåg 5,95 - 6,2 MHz
Strömförsörjning Likspänning 6 eller 12 volt
Tillverkad av Philips
Civil beteckning N5X14T

Mottagare 931B (Mt 931B)
M3951-931020

Mt 931B består av en bilradio i standardutförande kompletterad med fästplåt och högtalare i låda.

Mt 931B använder samma tillbehör som Mt 931.

Har använts av Marinen och kustartilleriet.

Tekniska data

Frekvensområde långvåg 150 - 400 kHz
mellanvåg 512 - 1610 kHz
kortvåg 5,90 - 6,25 MHz
Strömförsörjning Likspänning 6 volt 2 ampere
Likspänning 12 volt 1 ampere
Tillverkad av Philips
Civil beteckning 22RN564

Utgång - Way out Marinens radiomateriel