? Grön Radio - Arméns första radiostationer

Arméns första radiostationer

The Swedish armys first radioequipment

Ändrad senast: 2018-08-05


--- Innehållsförteckning denna sida ---
--- Table of contents of this page ---
150 W Kr fm/26 1 W Br m/28 20 W Kl m/29 30 W Kr m/29 5 W Br m/30

150 watts kärr-radiostation fm/26 (150 W Kr fm/26)

150 W kr fm/26 med tillbehör
150 W kr fm/26 med tillbehör

150 W kr fm/26
Apparatlåda
Radiostationen är byggd i form av ett antal enheter, varav de flesta äro inneslutna i lådor, vilka vanligen transporteras på tre stycken kärror, apparat-, maskin-, och packkärran.
Då stationen upprättas, kunna lådorna antingen kvarstå på sina platser på kärrorna eller avlyftas och flyttas, t. e. inomhus.

Stationen är utförd för telegrafering med och utan ton.

Stationen består av följande delar:
Kraftaggregatet utgöres av en 2,5 hkr 1-cylindrig 4-takts luftkyld bensinmotor. Märke EBE typ E. Motorn är hopkopplad med en likströmsgenerator typ LG4, som lämnar 1600 och 24 volt till sändaren.
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare. Lådans lock i nedfällt läge tjänstgör såsom bord för telegrafisten. På locket äro telegraferingsnyckeln och våglängdskurvorna anbragta.
Laddningstavlan är innesluten i en låda. På laddningstavlan finnes en voltmeter (30 volt) för kontroll av generatorns lågspänning (motorns varvtal) och en ampéremeter (15 amp.) för kontroll av den lågspända strömstyrkan.
Batterilådan typ BL3. Ackumulatorbatteriet utgöres av 4 st. nife dubbelceller, typ dM 18 och 2 st enkelceller, typ eM 18 vilket ger 12 volt 18Ah. På batteriets mittpunkt finnes ett uttag (6 volt) för glödström till mottagaren. Ackumulatorbatteriet laddas från generatorn vid sändning.
Anodbatteriet, typ MB1 utgöres av 14 st. seriekopplade ficklampsbatterier i en trälåda vilket ger 63 volt.
Antennanläggningen typ A4, utgöres normalt av en paraplyantenn, med 10 meters masthöjd och med på marken liggande isolerad motvikt.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telegrafi med ton (A2)
Frekvensomfång Mottagare: 125 - 2500 m (2400 kHz - 120 kHz)
Sändare: 300 - 1000 m (1000 kHz - 300 kHz)
Rörbestyckning Mottagare: 3 st. rör, typ A306
- 1 st detektorrör
- 2 st. tonfrekvensförstärkarrör
Sändare: 2 st. rör, typ Z3
- 2 st. oscillatorrör

Beskrivningar
Radiomateriel del 1 (Rad. M. 1) 1927 års upplaga


1 Watts bärbar radiostation m/28 (1 W Br m/28)

I dokumentation från 1940-talet benämnes denna radiostation 1 W Br m/29

1 W br m/28 med tillbehör
1 W Br m/28 med ramantenn monterad
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Radiostationen är uppdelad i fyra enheter, bestående av tre lådor, apparat-, batteri- och materiellådan, som under förflyttning i terräng bäras på mesar och en antennram i ett koger, som bäras i en rem över axeln. Härtill kommer en expeditionsväska innehållande expeditionsmateriel m.m.

Stationen är utförd för telegrafering utan ton.

Stationen består av följande delar:
Materiellådan innehåller ackumulatorn som utgöres av två st. seriekopplade nifedubbelceller, typ dA 1. Vilket ger 4,8 volt (10 Ah) för rörens glödspänning. Vertyg samt telegraferingsnyckeln. Vid dålig väderlek kan nyckeln anbringas utanpå lådan, varvid sladdarna inläggas i en urtagning i lådan och lådan stänges.
Batterilådan innehåller anodbatteriet. Detta utgöres av två stycken seriekopplade batterier, typ MB1, vilket ger 126 volt.
Apparatlådan innehåller sändare och mottagare. I apparatlådan på de båda yttersidorna är rektangulära hål upptagna för fastsättning av ramantennen.
Radiostationen kan givas olika frekvensområden genom utbyte av kondensatorenhet (utmärkt med nummer och en viss färg). Frekvensen inom varje frekvensområde varieras på härför avsedd ratt på frontpanelen.
I apparatlådan är även ett gallerbatteri anbringat. Detta utgöres av ett 4,5 volts ficklampsbatteri.
Antennramen är tillverkad av sex stycken aluminiumrör. Dessa äro förbundna medelst ledstycken som är fastnitade vid rörändarna.

I "Soldatinstruktion, Signaltjänst, För alla truppslag" finns radiostationen med i 1942 års upplaga men ej i 1945 års upplaga.
Detta borde betyda att den fanns med i krigsorganisationen åtminstone t.o.m. 1942.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1)
Frekvensomfång 3700 kHz - 6070 kHz. Med nio olika kondensatorenheter (1 - 9)
Rörbestyckning 3 st. rör, typ A409 (arméns typ A 1)
Vid mottagning används alla tre rören
- 1 st detektorrör
- 2 st. tonfrekvensförstärkarrör
Vid sändnings används ett rör, detektorröret som sändarrör
Tillverkad av Kungliga Fälttelegrafkårens Tygverkstäder

Tygmaterielkatalog Tc signalmateriel
KATD september 1943: 1 W Br m/28

Beskrivningar
Radiomateriel del 2 (Rad. M. 2) 1929 års upplaga
Inställningstabell A 1932 års upplaga


20 Watts klövjeradiostation m/29 (20 W Kl m/29)

20 W Kl m/29 med tillbehör
20 W kl m/29 med tillbehör
20 W klövjeradiostation m/29 är byggd i form av ett antal enheter så att den kan transporteras klövjad på hästar, packhäst n:r 1 och packhäst n:r 2.

Stationen är utförd för telegrafi

Stationen består av följande delar:
Batterilåda (b), innehållande ett ackumulatorbatteri för glödström till samtliga rör i sändare och mottagare samt ett anodbatteri för mottagaren
Handgenerator (g), lämnar anodspänning till sändaren.
Instrumnetlåda (i), innehållande instrument för kontroll av enerikällorna samt förbindelsekablar.
Mottagare (m).
Sändare (s).
Antennanläggning (a), paraplyantenn med 6-8 meters mast.
Stationslåda (sl).
Antennlåda (al) och Verktygslåda (vl). När stationen upprättas ställs antenn- och verktygslådan bredvid varandra med locken utfällda. Dessa båda bildar då ett bord för telegrafisten.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi
Frekvensomfång Mottagare: 300 kHz - 3000 kHz
Sändare: 1880 kHz - 2320 kHz
Rörbestyckning Mottagare: 3 st. rör, typ A409 (arméns typ A 1)
- 1 st detektorrör
- 2 st. tonfrekvensförstärkarrör
Sändare: 1 st. rör, typ E408
- 1 st. oscillatorrör

Beskrivningar
Radiomateriel del 3 (Rad. M. 3) 1929 års upplaga


30 Watts kärr-radiostation m/29 (30 W Kr m/29)

30 W kr m/29 med tillbehör
30 W kr m/29 med tillbehör
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
30 W kärr-radiostation m/29 huvudsakligen avsedda för fälttelegrafkårens och artilleriets förbindelsebehov (eldledning).

Radiostationen är byggd i form av ett antal enheter, vilka i regel transporteras på två kärror, radiokärra n:r 1 och radiokärra n:r 2. På radiokärra n:r 1 forslas apparatlåda, batterilådor och handgenerator. På radiokärra n:r 2 forslas materiellåda, packram med vindor samt mastdelar i koger. Då stationen upprättas, kunna lådorna antingen kvarstå på sina platser på fordonen eller avlyftas och flyttas, till exempel inomhus.

Stationen är utförd för telegrafering med och utan ton.

Stationen består av följande delar:
Två batterilådor, A och B typ BL16, varav den ena i reserv. Varje batterilåda innehåller två seriekopplade nifeackumulatorer, typ DM18, för glödström till samtliga rör i sändare och mottagare.
Handgenerator, typ HG1, Tillverkad av Elektromekano, Hälsingborg.
Lämnar anodspänning till sändarrören (500 V, 0,08 A).
Mottagar- och sändarapparat, vilka äro hopbyggda i en apparatenhet, typ SM21. Lådans lock bildar i öppet läge ett expeditionsbord, på vilket telegraferingsnyckeln är fastsatt samt under ett celluloidskydd inställningstabell för mottagare och sändare.
I ett fack på apparatlådans högra sida inrymmes ett anodbatteri om 63 volt, vilket lämnar anodspänning till mottagarrören.
Antennanläggning typ A9, paraplyantenn med 4-8 meters mast och över marken upplyft motvikt.
Materiellåda innehåller verktyg och reservmateriel samt delar av antennanläggningen.
I packramen ställes vindorna (5 st), på vilka antenn- och motviktslinorna samt nedledningarna rullas upp.

I "Soldatinstruktion, Signaltjänst, För alla truppslag" finns radiostationen med i 1942 års upplaga men ej i 1945 års upplaga.
Detta borde betyda att den fanns med i krigsorganisationen åtminstone t.o.m. 1942.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telegrafi med ton (A2)
Frekvensomfång Mottagare: 300 kHz - 3000 kHz
Sändare: 1500 kHz - 3000 kHz
Rörbestyckning Mottagare: 4 st. rör, typ A409 (arméns typ A 1)
- 1 st. radiofrekvensförstärkarrör
- 1 st detektorrör
- 2 st. tonfrekvensförstärkarrör
Sändare: 2 st. rör, typ B409 (arméns typ B 1)
- 2 st. oscillatorrör
Tillverkad av Kungliga Fälttelegrafkårens Tygverkstäder

Beskrivningar
Radiomateriel del 4 (Rad. M. 4) 1930 års upplaga


5 Watts bärbar radiostation m/30 (5 W Br m/30)

5 W br m/30
5 W Br m/30 med ramantenn monterad
Klicka på bilden för mer information
Click on the picture for more information
Arméns radiostationer vid denna tid var alla utförda för telegrafi. För artilleries eldledning var inte telegrafi lämpligt utan man ville använda telefoni.
Med utgångspunkt från den ramantenn som fanns till 1 W Br m/28 togs denna radiostation fram.
Vid denna tid hade superheterodynmottagaren uppfunnits av E H Armstrong.

Stationen är utförd för telegrafi med eller utan ton samt telefoni.

Radiostationen är uppdelad i fyra enheter, bestående av apparatlåda, två batterilådor, varav den ena i reserv samt en antennram i ett koger. Lådorna och kogret med antennramen kunna bäras i rem över axeln eller på mesar.
Batterilådan typ BL141 innehåller ackumulatorbatteri för rörens glödspänning samt tre seriekopplade anodbatterier på vardera 63 volt. Ackumulatorbatteriet utgöres av två seriekopplade nifedubbelceller, typ dM18.
Antennen utgöres av en av metallrör bildad ram, antennramen, vars ändar genom hål i apparatlådan infästas i mottagare- och sändareapparaten. Antennramen är hopfällbar och skyddas vid transport av ett koger.

Tekniska data
Sändningsslag telegrafi utan ton (A1) och telegrafi med ton (A2)
telefoni (A3)
Frekvensomfång Frekvensområde 1: 2680 kHz - 2780 kHz
Frekvensområde 2: 4240 kHz - 4840 kHz
Mottagare Enkel superheterodyn
Rörbestyckning 4 st. rör, typ A409 (arméns typ A 1)
3 st. rör, typ B409 (arméns typ B 1)
Vid mottagning används 6 rör
- 1 st oscillatorrör
- 2 st detektorrör
- 1 st mellanfrekvensförstärkarrör
- 2 st tonfrekvensförstärkarrör
Vid sändning med telefoni användas ett sändarrör och ett modulatorrör
Vid sändning med tonmodulerad telegrafi tillkommer ett tonoscillatorrör
Vid sändning med telegrafi utan ton användes endast ett sändarrör

Beskrivningar
Radiomateriel del 5 (Rad. M. 5) 1932 års upplaga


Utgång - Way out Radiomateriel 1931 - 1945